top of page
DSC_6545.jpg
AO_FR_naklejka_85x55_czarno-biala.png

Drogami kobiet wędrownych

DAJEMY SZANSĘ

O PROJEKCIE

Celem projektu jest przygotowanie grupy uchodźczyń do realizację działań samorzeczniczych, w obszarach, gdzie spotyka je nierówne traktowanie i dyskryminacja ze względu na płeć, przynależność etniczną, wyznanie czy status uchodźczy. Pomocą będzie zbudowanie sojuszniczej sieci organizacji kobiecych, której celem będzie wzmocnienie przymusowych migrantek w ich dążeniu do emancypacji i upodmiotowienia w relacjach z przedstawicielami instytucji oraz członkami lokalnych społeczności.

 

Projektowana zmiana społeczna ma dotyczyć różnych stron międzykulturowego kontaktu - samych uchodźczyń, członków społeczności lokalnych oraz działaczy/ek społecznych i pracowników instytucji. Rozwój kompetencji samorzeczniczych uchodźczyń ma prowadzić do ich upodmiotowienia w dialogu ze społecznością przyjmującą.

 

Główne działania adresowane są do grupy uchodźczyń, które jako uczestniczki i współautorki projektu rozwiną swoje kompetencje społeczne, wypracują kampanię samorzeczniczą i jej narzędzia oraz zastosują je w praktyce poprzez:

 • udział w wykładach, warsztatach i wizytach studyjnych,

 • stworzenie koncepcji publikacji na temat sukcesów uchodźczyń,

 • uczestnictwo w rajdzie rowerowym,

 • współtworzenie scenariusza oraz udziału w filmie na temat przyczyn uchodźstwa kobiet oraz barier w adaptacji w kraju schronienia,

 • wspólne opracowanie Poradnika samorzecznictwa dla kobiet migrujących.

„Jednak chcemy mówić we własnym imieniu, czego my chcemy, potrzebujemy, o czym marzymy, na co my mamy moc, co jest możliwe z naszej strony i co my realnie możemy zrobić. Często nie zauważano naszego wychowania w kraju pochodzenia, co dla nas jest normą i gdzie są granice dozwolonego. Chcemy mówić same, swoim głosem. Same chcemy walczyć o swoją godność” - 

ODBIORCY
Logo poziome.png

Przewidujemy, że korzyści odniosą różne strony międzykulturowych kontaktów:

same uchodźczynie, członkowie lokalnych społeczności, zaangażowane organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i instytucje obsługujące imigrantów/ki  i uchodźców.

Migracja ma płeć

Migracja ma płeć. Kobiety z doświadczeniem migracji, zwłaszcza przymusowej, doświadczają szczególnych trudności na wszystkich etapach migracyjnej trajektorii, zaczynając od ucieczki z opresyjnych systemów społeczno-politycznych, poprzez niebezpieczeństwa drogi po wykluczenie i dyskryminację w miejscach schronienia.

 

Samotność, brak społecznego wsparcia i oddalenie od systemów pomocowych dają o sobie znać szczególnie w momentach życiowych kryzysów – utraty pracy, choroby czy doświadczania przemocy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub wyznanie.

Odbiorcy bezpośredni:

 • kobiety z doświadczeniem przymusowej migracji, które otrzymały jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej lub krajowej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby w procedurze uchodźczej, mieszkające w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w lokalnych społecznościach.

 • kobiety z polskich organizacji kobiecych lub mniejszościowych, które włączą się w realizację wizyt studyjnych i tworzenie sieci sojuszniczej, aby pokazać imigrantkom swoje strategie walki o równe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunku do grup mniejszościowych.

Odbiorcy pośredni:

 • członkowie/inie lokalnych społeczności, którzy w trakcie wydarzeń integracyjnych zdobędą informacje na temat migracji i uchodźstwa, spotkają się bezpośrednio z osobami z takim doświadczeniem i będą mogli zweryfikować stereotypy i uprzedzenia, które prowadzą często do zachowań dyskryminacyjnych.

 • pracownicy instytucje pracujących na rzecz osób z doświadczeniem przymusowej migracji, które będą odbiorcami wypracowanych materiałów na temat migracji kobiet i szczególnych zagrożeń z nią związanych, mogą zwiększyć empatię wobec nich.

 • organizacje społeczne, pomagające imigrantkom i uchodźczyniom poznają metody partnerskiego zaangażowania imigrantek i uchodźczyń i wspierania ich upełnomocnienia.

AO_FR_naklejka_85x55_kolor.png
DZIAŁANIA

Realizacja Akademii Samorzecznictwa Uchodźczyń będzie pierwszym etapem projektu. Celem jest przygotowanie grupy 15 kobiet z doświadczeniem migracji uchodźczej do pełnienia ról samorzeczniczek, poprzez rozwój ich wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności rzeczniczych.

I zjazd Akademii Samorzecznictwa w Krakowie

II zjazd Akademii Samorzecznictwa w Gdańsku

III zjazd Akademii Samorzecznictwa online

Przymusowe migrantki potrzebują silnego wsparcia ze strony kobiet polskich, aby zrozumieć ideę praw człowieka, poznać przysługujące im prawa oraz zacząć z nich korzystać.

Stworzenie publikacji pt. "Sukcesy uchodźczyń" ma na celu przeciwstawienie się narracji na temat uchodźców, dominującej w ciągu ostatnich lat w przestrzeni publicznej, mediach i przekazach politycznych na temat uchodźców/uchodźczyń jako podejrzanej społeczności.

Nagranie filmu na podstawie narracji biograficznych uczestniczek, przedstawiającego powody ucieczki z krajów pochodzenia i strategie budowania nowego życia w kraju schronienia i bariery w integracji ma być artystyczną wersją przekazu na temat praw kobiet migrujących w krajach, z których przybyły oraz do których dotarły.

3-dniody rajd rowerowy z ośrodka w Grupie do Gdańska, który będzie symbolicznym odtworzeniem trudnej drogi adaptacji w nowym kraju. Uczestniczkami rajdu będą uchodźczynie i ich sojuszniczki (12 osób), a na ostatnim etapie dołączą inne chętne osoby.

Migrantki i uchodźczynie często doświadczają ograniczeń w dostępie do środków na realizacje własnych projektów. W projektach integracyjnych występują jako beneficjentki, co utrwala ich obraz jako osób wymagających pomocy.

Działania komunikacyjne będą prowadzone systematycznie przez cały okres trwania projektu według następującego planu.

Upowszechnienie efektów będzie integralną częścią projektu, ponieważ zaplanowane wydarzenia są jednocześnie okazją do podjęcia realnych działań samorzeczniczych, poprzez spotkania z lokalnymi mieszkańcami, działaczami społecznymi i przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych realizujących politykę społeczną w obszarze integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page