top of page
my_o_nas_edited.png

WIEDZA NA RZECZ ORGANIZACJI MIGRANCKICH

my o nas dla was

BADANIE | BRANŻOWA SIEĆ WSPÓŁPRACY

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy o działających aktualnie w Polsce organizacjach migranckich - zarządzanych przez osoby z doświadczeniem migracji i działających na rzecz takich osób. Badanie na temat tych organizacji oraz inicjatyw zostanie zaprojektowane i przeprowadzone przez migrantki i migrantów.

 

Co jeszcze chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu?

  • Opracowanie i przetestowanie strategii rozwoju organizacji migranckich

  • Wsparcie procesu włączania organizacji migranckich do głównego nurtu życia społecznego

  • Rozwój instytucjonalny organizacji migranckich, a także ich sieci i organizacji parasolowych

  • Ułatwienie prowadzenia rzecznictwa potrzeb i interesów migrantów i migrantek

  • Stworzenie zalążków ruchu sojuszniczego, który pomoże organizacjom migranckim zyskać realny wpływ na polityki obywatelskie i warunkujące aktywność w społeczeństwie obywatelskim

CEL PROJEKTU

Chcemy poznać profile ich działalności oraz opinie liderów i liderek z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym o funkcjonowaniu sektora organizacji pozarządowych w Polsce, możliwościach współpracy wewnątrzsektorowej oraz barierach i trudnościach spotykanych w trakcie realizacji swojej działalności.

Khedi.jpg
Pobierz Raport PDF

Badanie składa się z trzech etapów:

- Badanie ankietowe online

- Wywiady pogłębione

- Wywiady fokusowe

Na podstawie wyników badań opracowany zostanie raport oraz strategia rozwoju organizacji i inicjatyw imigranckich i uchodźczych w Polsce.

BADANIE

Branżowa Sieć

Branżową Siecią Współpracy nazywamy budowaną w ramach projektu sieć organizacji migranckich, tj. organizacji tworzonych przez osoby z doświadczeniem migracji do Polski i prowadzące tu działalność na ich rzecz. Mogą to być zarówno zarejestrowane fundacje lub stowarzyszenia, jak i grupy nieformalne.

 

Zakładamy również możliwość włączenia do prac Sieci pojedynczych osób, które dopiero myślą o rozwinięciu własnej działalności społecznej, oraz takich, które prowadziły ją w przeszłości i z jakiegoś powodu zdecydowały się ją zawiesić.

Materiały video:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, który od 25 lat prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii polityki publicznej. Prowadzona przez ISP działalność badawcza ma zawsze charakter praktyczny, jej celem jest nie tylko diagnoza wyzwań, ale także rekomendowanie możliwych rozwiązań, które następnie poddane są szerokiej debacie. Do głównych obszarów tematycznych ISP należą: zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna, polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie i demokracja, polityka europejska, migracja oraz równość płci.

Fundacja Kultury bez Granic

Fundacja powstała w Warszawie w 2013 roku. Zajmuje się promowaniem różnorodności kulturowej, pomaganiem osobom wykluczonym społecznie i ofiarom przemocy na tle rasistowskim, a także wspieraniem uchodźców i uchodźczyń przebywających w Polsce, w tym zwłaszcza samotnych matek, ofiar przemocy wojennej i domowej. Założycielką fundacji jest Emina Ragipović - uchodźczyni z pochodzenia Boszniaczka.

Fundacja Kobiety Wędrowne

Fundacja została założona w 2018 r. jako kontynuacja wspólnych działań nieformalnej grupy kobiet z Polski i przymusowych imigrantek mieszkających w Trójmieście. Jej celem jest samopomoc i samoorganizacja kobiet migrujących i ich rodzin poprzez wspieranie udziału imigrantek/ów i uchodźczyń/ów w życiu publicznym, ekonomicznym i kulturalnym; znoszenie barier związanych z dostępem migrantek/ów do wiedzy, usług publicznych i działalności gospodarczej; a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz przemocy wobec kobiet. Misją fundacji jest budowanie społeczności otwartych na różnorodność, gdzie wielokulturowość jest bogactwem, a synergia wypływająca ze współdziałania staje się źródłem innowacyjnych idei.

Fundacja WOT

Fundacja powstała na początku 2016 r. Zajmuje się ochroną praw człowieka, aktywizmem obywatelskim, współpracą międzynarodową, rozwojem niezależnych mediów i integracją migrantów w Polsce. Celem działań Fundacji jest polsko-rosyjski dialog społeczeństwa obywatelskiego.

PARTNERZY
AO png.png
AO FUndusz Krajowy.png
bottom of page